'आगाशे' कुलातील घराणी (व उप-घराणी)<


'आगाशे' कुलातील घराणी (व उप-घराणी)

घ. क्र.घराण्याचे नावउप घ.उपघराणेमूळ गावमूळ पुरुषकुलदैवतकुलदेवता
0 माहित नसलेले 0 अज्ञात - - - -
1 कोळंबे 0 रामचंद्र - - - -
2 कोळंबे----इंदूर 0 - - - - -
3 पावस 0 - - - - -
4 कोळंबे--पाडळी_फाळक्याची 0 - - - - -
5 गोळप-कोल्हापूर 0 - - - - -
6 कोळंबे-मिरज 0 - - - - -
7 कोळंबे-खरशी 0 - - - - -
8 मांगदरी 0 - - - - -
9 विंझर 0 - - - - -
10 कोळंबे-पुणे 0 - - - - -
11 कोळंबे-ति-कोळवण 0 - - - - -
12 कोळंबे-पाली 0 - - - - -
13 रत्नागिरी-शिरगाव 0 - - - - -
14 रत्नागिरी-१ 0 - - - - -
15 रत्नागिरी-२ 0 - - - - -
16 रत्नागिरी-३ 0 - - - - -
17 चिपळूण 0 - - - - -
18 रत्नागिरी-खेड-चिपळूण 0 - - - - -
19 रत्नागिरी-गिम्हवणे 0 - - - - -