ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
106 जोगळेकर Joglekar 1 अत्रि 1106 1 - -
107 जोशी Joshi 1 अत्रि 1107 1 - -
107ब जोशी Joshi 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
107क जोशी Joshi 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
107ड जोशी Joshi 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
107इ जोशी Joshi 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
107फ जोशी Joshi 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
107ग जोशी Joshi 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
107ह जोशी Joshi 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
108 टकले Takle 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
109 टिळक Tilak 14 शांडिल्य 1109 1 काश्यप -
110 टेणे Tene 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
111 टोळे Tole 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
112 ठोसर Thosar 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
112ब ठोसर Thosar 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि