ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
79 गोरे Gore 5 कौशिक 1079 1 बाभ्रव्य -
79ब गोरे Gore 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
79क गोरे Gore 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
79ड गोरे Gore 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
80 गोवंडे Govande 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
81 गोवित्रिकर Govitrikar 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
82 गोळे Gole 10 भारद्वाज 1082 1 गार्ग्य कपि
83 घनवटकर Ghanvatkar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
84 घाटे Ghate 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
85 घांगरेकर Ghamgrekar 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
86 घांगुरडे Ghangurde 10 भारद्वाज 0 0 हि गार्ग्य कपि
87 घाणेकर Ghanekar 6 गार्ग्य 1087 1 भरद्वाज कपि
88 घारपुरे Gharpure 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
89 घारे Ghare 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
90 घुले Ghule 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -