ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
27ब कर्वे Karve 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
28 करंजे Karanje 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
29 काकतकर Kakatkar 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
30 काकेतकर Kaaketkar 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
31 काणे Kane 14 शांडिल्य 1031 1 काश्यप -
32 कातरणे Kaatarane 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
33 कानडे Kanade 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
34 कानिटकर Kanitkar 5 कौशिक 1034 1 बाभ्रव्य -
35 कान्हेरे Kanhere 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
36 कापशे Kapashe 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
37 कापरेकर Kaparekar 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
38 कामाडी Kamadee 2 कपि 0 0 हि भारद्वाज गार्ग्य
39 कार्लेकर Karlekar 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
40 काशीकर Kashikar 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
41 काळे Kale 2 कपि 1041 1 भारद्वाज गार्ग्य