ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
315 हरबुले Harabule 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
316 हसबनीस Hasabnis 1 अत्रि 0 0 - -
317 हिरे Hire 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
318ब हुंबे Humbe 5 कौशिक 0 0 हि बाभ्रव्य -
318 हुपरीकर Huparikar 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
319 हेर Hera 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -
320 होले Hole 11 वत्स 0 0 जामदग्न्य -