ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
229 मराठे Marathe 2 कपि 1229 1 भारद्वाज गार्ग्य
230 मटंगे Matange 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
231 मरूकर Marukar 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
231 महाजन Mahajan 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
231ब+ महाजन Mahajan 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
231क+ महाजन Mahajan 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
231ड+ महाजन Mahajan 7 जामदग्न्य 0 0 वत्स -
232 महाबळ Mahabal 12 वासिष्ठ 1232 1 हि कौडिण्य -
233 माईल Maaeel 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
233ब माईल Maaeel 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
234 मारवलकर Marvalkar 3 काश्यप 0 0 हि शांडिल्य -
235 माटे Mate 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
235ब माटे Mate 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि
236 मायदेव Maydev 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
236ब मायदेव Maydev 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि