ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
137ड दीक्षित Dixit 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
138 दीक्षित Dixit 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
139 दुगुल Dugul 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
140 देव Dev 13 विष्णुवृद्ध 1140 1 नित्युंदन -
141 देवल Deval 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
142 देवधर Devdhar 5 कौशिक 1142 1 हि बाभ्रव्य -
143 देशमूख Deshmukh 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
144 दाणेकर Danekar 12 वासिष्ठ 0 0 हि कौडिण्य -
145 दामणकर Damankar 14 शांडिल्य 0 0 हि काश्यप -
146 धारू Dharu 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
147 धारप Dharap 2 कपि 1147 1 हि भारद्वाज गार्ग्य
148 नरवणे Naravane 14 शांडिल्य 0 0 काश्यप -
149 नाईक Naik 2 कपि 0 0 भारद्वाज गार्ग्य
150 नातू Natu 12 वासिष्ठ 1150 1 हि कौडिण्य -
151 नामजोशी Namjoshi 14 शांडिल्य 1151 1 काश्यप -