ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे


ॐ -ज्ञात आडनावे, त्यांची गोत्रे आणि त्यांच्याशीं न पटणारी गोत्रे-
अ] चित्‍पावनांची...

अ] चित्‍पावनांची:-  ॐ  ▲  ▼ * ( हि:- हिरण्यकेशी, आ:- आश्‍वलायन)
क्र.आडनावSurnameगोत्र-क्र.गोत्राचे नावकुल-संदर्भवेबवर?हि/आ*यांचेशीं न पटणारी गोत्रे
1 अग्निहोत्री Agnihotri 7 जामदग्न्य 0 0 वत्स -
1ब अग्निहोत्री Agnihotri 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
2 अभ्यंकर Abhyankar 12 वासिष्ठ 1002 1 हि कौडिण्य -
3 आखवे Aakhave 10 भारद्वाज 0 0 हि गार्ग्य कपि
4 आगरकर Agarakar 12 वासिष्ठ 0 0 कौडिण्य -
5 आगलावे Aagalave 8 नित्युंदन 0 0 हि विष्णुवृद्ध -
6 आगाशे Aagashe 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
7 आगिटकर Aagitakar 7 जामदग्न्य 0 0 वत्स -
8 आचवल Aachaval 10 भारद्वाज 0 0 गार्ग्य कपि
9 आचार्य Aachary 3 काश्यप 0 0 शांडिल्य -
9ब आचार्य Aachary 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
9क आचार्य Aachary 5 कौशिक 0 0 बाभ्रव्य -
10 आचारी Aacharee 4 कौंडिण्य 0 0 वासिष्ठ -
11 आठवले Aathavale 1 अत्रि 1011 1 - -
12 आधिटकर Aadhitakar 6 गार्ग्य 0 0 भरद्वाज कपि